Credit Card
icons-credits.png

גיוס אשראי לעסקים

אנו מסייעים בגיוס אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, מכל תחומי הפעילות ובכל שלב בחיים העסקיים החל משלב הקמת העסק.

מטרות המימון הנפוצות:

  • השקעות בציוד ומכונות.

  • הון חוזר.

  • רכישת פעילות נוספות.

  • התרחבות עסקית, רכישת מלאי, גיוס עובדים, תקציב שיווק וכדומה.

  • גישור על פערי תזרים המזומנים.

  • מחזור הלוואות קיימות.

אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מס' גורמים ממנים:

• בנקים.

• קרונות בערבות המדינה.

• חברות ביטוח.

• קרונות השקעה פרטיות.

נשמח לתאם פגישת היכרות ראשונית על מנת לנתח את הנתונים הפיננסים הקיימים או הפוטנציאל העסקי

ובהתאם נבחן את ההיתכנות והסיכוי לקבלת המימון.