top of page
Credit Card
icons-credits.png

גיוס אשראי לעסקים

אנו מלווים ומסייעים בגיוס אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, מכל תחומי הפעילות ובכל שלב בחיים העסקיים החל משלב הקמת העסק. לאורך השנים צברנו נסיון רב 

מטרות המימון הנפוצות:

  • השקעות בציוד ומכונות.

  • הון חוזר.

  • רכישת פעילות נוספות.

  • התרחבות עסקית, רכישת מלאי, גיוס עובדים, תקציב שיווק וכדומה.

  • גישור על פערי תזרים המזומנים.

  • מחזור הלוואות קיימות.

אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מס' גורמים ממנים:

• בנקים.

• קרונות בערבות המדינה.

• חברות ביטוח.

• קרונות השקעה פרטיות.

נשמח לתאם פגישת היכרות ראשונית על מנת לנתח את הנתונים הפיננסים הקיימים או הפוטנציאל העסקי

ובהתאם נבחן את ההיתכנות והסיכוי לקבלת המימון.

bottom of page